1 de Maig: Per l’autocrítica sindical (2010)

1demaig2010

Partit Carlí de Catalunya

La gran crisi econòmica de la globalització ha deixat fora de joc a Governs, organismes internacionals, partits polítics, patronals i sindicats. Ningú ni gens ha servit per a controlar un sistema financer, corruptor i corromput, que campa pels seus respectes i que obliga a Governs i organismes internacionals a acudir en la seva ajuda, i que representa a l’economia especulativa, aquella que enfonsa particulars, families, empreses i països. Un conjunt d’especuladors financers que, refugiats als paradisos fiscals, parasiten a l’economia real, la de producció i serveis, la d’empresaris, tècnics i treballadors. 

Crisi econòmica, crisi política i crisi institucional, que és conseqüència de la profunda crisi moral que tenalla la nostra societat, en la qual aquells sindicats, finançats i esplèndidament subvencionats pel règim de la cella, són dirigits per Cándido Méndez (UGT) i Ignacio Fernández Toxo (CCOO), que dicten la política econòmica d’un govern, i dels seus corresponents governs territorials, de bon tros simbolisme, poc realisme i cap solució concreta.

En la seva resposta a la crisi sobren paraules i promeses i es troben a faltar mesures concretes per a afrontar la recessió i generar ocupació, per a superar els problemes de liquiditat, de creixement i els estructurals. Gens d’optimitzar mesures de protecció social i de creació d’ocupació digna, ni d’articular una reforma fiscal justa per a redistribuir els recursos. Ni un sol pla estratègic per a sobreviure a la crisi, solament improvisació, imprevisibles anuncis mediàtics de ZP desconeguts fins a per el seu propi govern, i un profund sectarisme que està duent a l’enfrontament entre persones i entre territoris mitjançant permanents campanyes de desprestigi contra l’adversari polític i mediàtic, que fan servir una antiquada verborrea radical. Únicament, globus sonda per a temptejar la reforma laboral o el canvi en el sistema de pensions. En la seva demagògia, barregen ignorància i propaganda política partidista que només dóna per a menjar a uns pocs amb carnet. A la resta, als treballadors, aquesta classe política corruptible i corruptora només ens utilitza perquè siguem el tamboret per al seu ascens.

Uns governs, el de Rodríguez Zapatero, i els de diverses Comunitats Autònomes, que considera que el dèficit públic són “vots per a avui”, sense preocupar-los que sigui fam per l’endemà i en l’esperança de qui vingui després que se l’empassi. Un continu mirar cap a altre costat quan s’emet un deute públic, insostenible pel tipus d’interès que ens obliga a pagar el mercat internacional, que hipoteca el nostre futur.

Gens de pragmatisme per a ajustar-se a la realitat d’una imparable despesa pública, sense establir-ne cap tipus de prioritats, tot i que les despeses superen, amb escreix, els ingressos públics. Cap plantejament creïble de reducció del dèficit públic, només confusió ideològica i debilitat política que obliga a submissions polítiques i socials contranatura.

Ni un estricte pla d’austeritat que impliqui a tots els sectors de la societat i no s’encebi exclusivament en els treballadors. Ben al contrari, augment del nepotisme i del sectarisme, increment de les despeses en publicitat institucional del govern de Rodríguez Zapatero, que presagia un avenç electoral, en un context que sindicats i patronals es mantenen enrocats en les seves posicions, atents al finançament i a les subvencions públiques.

Governs desapareguts davant una realitat de cinc milions de persones en atur i de més de vuit milions d’éssers humans vivint per sota del llindar de la pobresa, i uns sindicats institucionals paralitzats per la veu del seu amo, que es dobleguen davant les exigències del poder, que actuen com corretges de transmissió de les seves necessitats polítiques i conformen els cors i danses que acompanyen a les festes d’exaltació governamentals i a les contínues maniobres de distracció massiva del PSOE, i els seus adlàters, amb les quals tracten d’amagar una política econòmica i social erràtica, amb les quals tracten de dissimular la seva participació majoritària en les més de 500 causes obertes per corrupció i en les milers de denúncies que afloren en els mitjans de comunicació. Com reflecteixen les enquestes, la classe política és el problema que, en aquests moments, preocupa a la societat per davant del terrorisme i de la inseguretat ciutadana.

Perduts el nord, el sud, l’est i l’oest, ni el penell sindicalisme del règim ni l’atomitzat sindicalisme alternatiu, mou peça, ni davant la tragèdia de l’atur, que sembla ser que únicament ha de preocupar a les famílies de qui el pateix.

Nosaltres, els treballadors carlins, davant aquest 1r. de Maig, tornem a plantejar la necessitat d’una profunda autocrítica en el si d’un moviment obrer, que segueix plantejant-se els problemes dels treballadors amb pensaments de segles pretèrits que no responen a la realitat d’un temps en el qual cada minut més de 100 persones creuen el llindar de la pobresa en el món.

Perquè un altre món és possible, ¡RECUPEREM L’ESPERANÇA!

¡Visca l’1 de Maig!

1demayo2010

La gran crisis económica de la globalización ha dejado fuera de juego a Gobiernos, organismos internacionales, partidos políticos, patronales y sindicatos. Nadie ni nada ha servido para controlar un sistema financiero, corruptor y corrompido, que campa por sus respetos y que obliga a Gobiernos y organismos internacionales a acudir en su ayuda, y que representa a la economía especulativa, aquella que hunde a particulares, familias, empresas y países. Un conjunto de especuladores financieros que, refugiados en paraísos fiscales, parasitan a la economía real, la de producción y servicios, la de empresarios, técnicos y trabajadores.

Crisis económica, crisis política y crisis institucional, que es consecuencia de la profunda crisis moral que atenaza nuestra sociedad, en la que aquellos sindicatos, financiados y espléndidamente subvencionados por el régimen de la ceja, son dirigidos por Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO), que dictan la política económica de un gobierno, y de sus correspondientes gobiernos territoriales, con mucho simbolismo, poco realismo y ninguna solución concreta.

En su respuesta a la crisis sobran palabras y promesas y se echan en falta medidas concretas para afrontar la recesión y generar empleo, para superar los problemas de liquidez, de crecimiento y los estructurales. Nada de optimizar medidas de protección social y de creación de empleo digno, ni de articular una reforma fiscal justa para redistribuir los recursos. Ni un solo plan estratégico para sobrevivir a la crisis, solamente improvisación, imprevisibles anuncios mediáticos de ZP desconocidos hasta por su propio gobierno, y un profundo sectarismo que está llevando al enfrentamiento entre personas y entre territorios mediante permanentes campañas de desprestigio contra el adversario político y mediático, que usan una anticuada verborrea radical. Únicamente, globos sonda para tantear la reforma laboral o el cambio en el sistema de pensiones. En su demagogia, mezclan ignorancia y propaganda política partidista que sólo da de comer a unos pocos con carné. Al resto, a los trabajadores, esa clase política corruptible y corruptora sólo nos utiliza para que seamos el taburete para su ascenso.

Unos gobiernos, el de Rodríguez Zapatero, y los de diversas Comunidades Autónomas, que considera que el déficit público son “votos para hoy”, sin preocuparles que sea hambre para mañana y en la esperanza de quién venga después que arree. Un continuo mirar hacia otro lado cuando se emite una deuda pública, insostenible por el tipo de interés que nos obliga a pagar el mercado internacional, que hipoteca nuestro futuro.

Nada de pragmatismo para ajustarse a la realidad de un imparable gasto público, sobre el que no se establecen prioridades, aunque el gasto supere, con creces, a los ingresos públicos. Ningún planteamiento creíble de reducción del déficit público, sólo confusión ideológica y debilidad política que obliga a sumisiones políticas y sociales contranatura.

Ni un estricto plan de austeridad que implique a todos los sectores de la sociedad y no se cebe exclusivamente en los trabajadores. Al contrario, aumento del nepotismo y del sectarismo, incremento de los gastos en publicidad institucional del gobierno de Rodríguez Zapatero, que presagia un adelanto electoral, en un contexto en que sindicatos y patronales se mantienen enrocados en sus posiciones, atentos a la financiación y a las subvenciones públicas.

Gobiernos desaparecidos ante una realidad de cinco millones de personas en paro y de más de ocho millones de seres humanos viviendo por debajo del umbral de la pobreza, y unos sindicatos institucionales paralizados por la voz de su amo, que se doblegan ante las exigencias del poder, que actúan como correas de transmisión de sus necesidades políticas y conforman los coros y danzas que acompañan a las fiestas de exaltación progubernamentales y a las continuas maniobras de distracción masiva del PSOE, y sus adláteres, con las que tratan de ocultar una política económica y social errática, con las que tratan de disimular su participación mayoritaria en las más de 500 causas abiertas por corrupción y en las miles de denuncias que afloran en los medios de comunicación. Como reflejan las encuestas, la clase política es el problema que, en estos momentos, preocupa a la sociedad por delante del terrorismo y de la inseguridad ciudadana.

Perdidos el norte, el sur, el este y el oeste, ni el veleta sindicalismo del régimen ni el atomizado sindicalismo alternativo, mueve pieza, ni ante la tragedia del paro, que parece ser que únicamente ha de preocupar a las familias de quienes la sufren.

Nosotros, los trabajadores carlistas, ante este 1º de Mayo, volvemos a plantear la necesidad de una profunda autocrítica en el seno de un movimiento obrero, que sigue planteándose los problemas de los trabajadores con pensamientos de siglos pretéritos que no responden a la realidad de un tiempo en el que cada minuto más de 100 personas cruzan el umbral de la pobreza en el mundo.

¡Recuperemos la esperanza, porque otro mundo es posible!

¡Viva el 1 de Mayo!

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s