1 de Maig: Contra les imposicions del capitalisme salvatge (2011)

1demaig2011

Partit Carlí de Catalunya

El 1 de Maig de 1886, en el Chicago de la lluita obrera de Hayamarket, es va instituir com lema: “Vuit hores per al treball, vuit hores per al descans i vuit hores per a la casa”. Al marge d’aquest simbolisme solidari, avui es demanda treball, simplement treball, encara que la jornada sigui de vuit hores, ja que l’única oferta que existeix són treballs temporals o a temps parcial. Poc hem avançat en tot aquest temps. 

Conquerits pels treballadors o concedits per règims paternalistes, aquests drets bàsics, que, avui dia, caminen cap a la seva degradació en un món en el qual s’estén l’exclusió i la marginalitat; la precarietat i la temporalitat; l’atur i la desprotecció social amb pèrdues de drets laborals i sindicals, socials i humans, i que cercena les cobertures socials i laborals.

Se signen contractes en blanc que permeten acomiadar lliurement i sense indemnització, que no tenen el referent d’un conveni col•lectiu que freni excessos i abusos d’algunes empreses. Davant els intents d’individualitzar les condicions de treball i d’enjudiciar els convenis i acords d’empresa, d’obstaculitzar futurs Acords d’Ocupació i de Negociació Col•lectiva que garanteixin el poder adquisitiu dels salaris, i d’incomplir els compromisos ja pactats per patronal i sindicats, confirmats per Sentències del Tribunal Suprem, es precisa vertebrar una nova negociació col•lectiva que impliqui als sindicats en una major gestió de la flexibilitat interna i en el repartiment negociat de la productivitat, i que frenin la deterioració continuada de les condicions de treball, la disminució de les rendes del salari, la destrucció massiva d’ocupacions.

En aquest permanent estat de tensió financera, econòmica i política, que genera el conflicte pel conflicte en un mercat sense regles, que anul•la i desborda els organismes de control, i que fa actuar al uníson, Governs, especialment els d’esquerra, i la gran patronal, i sense cap legitimitat, tracten de segregar la societat per a imposar els seus interessos sectaris i així controlar la vida de les persones en tots els seus aspectes: d’intimitat personal, de consumidor, de treballador convertit en mer objecte que assumeix la sinistralitat laboral com quelcom natural. Més hores de treball, una major productivitat i competitivitat, i una inflació creixent generaran plusvàlues, a costa dels drets humans i de la pròpia vida, en un ampli procés d’abandó del progrés social que originarà la reducció dels sous i la congelació de les pensions públiques; que bloquejarà un sistema creditici incapaç de dotar de liquiditat a les famílies, als autònoms i a les empreses; que descontrolarà els preus.

El Pacte de l’Euro impel•leix als governs nacionals a afeblir la negociació col•lectiva reduint l’autonomia dels interlocutors socials. El Pla d’Estabilitat i Creixement de la UE situarà en l’horitzó del 2013 la reducció dràstica del dèficit públic impactant sobre els sistemes públics de protecció social de l’Estat de Benestar europeu.

En la recerca de solvència del sistema públic de protecció social hem d’impulsar polítiques d’ocupació i formació, tenim de recuperar ajudes econòmiques per als desocupats, haurem d’avançar en polítiques industrials, energètiques, I+D+i, i de recuperació del diàleg social a les Administracions Públiques; però, l’Acord Social i Econòmic, de 2 de febrer de 2011, no podrà impedir, en aquests moments, que persisteixin propostes de retallada de prestacions, de modificació del sistema de pensions públic i de repartiment per altres sistemes mixts de capitalització obligatòria i de jubilació retardada.

A l’actual consum energètic sense precedents poc li importa que algunes fonts energètiques deteriorin el planeta i posin en perill la vida del ser humà per defectes de control i per errades en les mesures de seguretat que produeixen efectes devastadors i danys col•laterals sobre milions de persones. Tenim, doncs, un model de creixement incapaç de relegar la fam i la pobresa, que no crea ocupació ni consolida a les persones en els seus drets, que no garanteix la seguretat i la salut ni unes condicions dignes de treball.

Com fa dos-cents anys, a Espanya, suportem un profund procés desamortitzador que condueix a la privatització de tot el públic, ja sigui béns o serveis. Un bon exemple d’això és el procés de bancarització de les Caixes d’Estalvi, enfonsades per la gestió de polítics corruptes, davant el qual només cal reafirmar la naturalesa jurídica de les mateixes compatible amb una gestió professional. No obstant això, s’enalteix el privat enfront del públic, al temps que es condicionen les consciències perquè assumeixin la guerra com mètode irrenunciable en la resolució de conflictes, en un món on l’intervencionisme militar, afavorit per les grans corporacions i sota el paraigua de l’ONU, es disfressa d’intervenció humanitària que deixa en el camí milions de morts.

Nosatres, els treballadors carlistas, Fem d’aquest 1 de Maig una jornada per a dotar de dimensió social a una globalització, que compromet la nostra identitat, els nostres valors i els nostres compromisos històrics com treballadors en aquesta lluita permanent contra les retallades socials i pel treball amb drets; en aquesta lluita pel repartiment equilibrat dels ajustaments entre tots els elements que intervenen en el procés econòmic. Una lluita per una major equitat i per polítiques de justícia social, que doni la necessària confiança per democratitzar les institucions. Una política que respecti les llibertats a tots els pobles del món i perquè cessi, immediatament, la repressió en aquells països en els quals es massacra la seva població civil, i perquè, molt especialment, no silenciï, sense cap rubor, la implacable persecució a milions de treballadors cristians en gran part del món. Una lluita global per arribar a una pau mundial justa i solidària.

Per la globalització dels drets i de la Justícia Social!

Visca l’1 de Maig!

1demayo2011

El 1 de Mayo de 1886, en el Chicago de la lucha obrera de Hayamarket, se instituyó como lema: “Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa”. Al margen de este simbolismo solidario, hoy se demanda trabajo, simplemente trabajo, aunque la jornada sea de ocho horas, puesto que la única oferta que existe son trabajos temporales o a tiempo parcial. Poco hemos avanzado en todo este tiempo.

Conquistados por los trabajadores o concedidos por regímenes paternalistas, estos derechos básicos, que, hoy en día, caminan hacia su degradación en un mundo en el que se extiende la exclusión y la marginalidad; la precariedad y la temporalidad; el paro y la desprotección social con pérdidas de derechos laborales y sindicales, sociales y humanos, y que cercena las coberturas sociales y laborales.

Se firman contratos en blanco que permiten despedir libremente y sin indemnización, que no tienen el referente de un convenio colectivo que frene desmanes y abusos de algunas empresas. Ante los intentos de individualizar las condiciones de trabajo y de enjuiciar los convenios y acuerdos de empresa, de obstaculizar futuros Acuerdos de Empleo y de Negociación Colectiva que garanticen el poder adquisitivo de los salarios, y de incumplir los compromisos ya pactados por patronal y sindicatos, refrendados por Sentencias del Tribunal Supremo, se precisa vertebrar una nueva negociación colectiva que implique a los sindicatos en una mayor gestión de la flexibilidad interna y en el reparto negociado de la productividad, y que frenen el deterioro continuado de las condiciones de trabajo, la disminución de las rentas del salario, la destrucción masiva de empleos.

En este permanente estado de tensión financiera, económica y política, que genera el conflicto por el conflicto en un mercado sin reglas, que anula y desborda los organismos de control, y que hace actuar al unísono, Gobiernos, especialmente los de izquierda, y la gran patronal, y sin ninguna legitimidad, tratan de segregar la sociedad para imponer sus intereses sectarios y así controlar la vida de las personas en todos sus aspectos: de intimidad personal, de consumidor, de trabajador convertido en mero objeto que asume la siniestralidad laboral como algo natural. Más horas de trabajo, una mayor productividad y competitividad, y una inflación creciente generarán plusvalías, a costa de los derechos humanos y de la propia vida, en un amplio proceso de abandono del progreso social que originará la reducción de los sueldos y la congelación de las pensiones públicas; que bloqueará un sistema crediticio incapaz de dotar de liquidez a las familias, a los autónomos y a las empresas; que descontrolará los precios.

El Pacto del Euro impele a los gobiernos nacionales a debilitar la negociación colectiva reduciendo la autonomía de los interlocutores sociales. El Plan de Estabilidad y Crecimiento de la UE situará en el horizonte del 2013 la reducción drástica del déficit público impactando sobre los sistemas públicos de protección social del Estado de Bienestar europeo.

En la búsqueda de solvencia del sistema público de protección social hemos de impulsar políticas de empleo y formación, tenemos que recuperar ayudas económicas para los parados, habremos de avanzar en políticas industriales, energéticas, I+D+i y de recuperación del diálogo social en las Administraciones Públicas; pero, el Acuerdo Social y Económico, de 2 de febrero de 2011, no podrá impedir, en estos momentos, que persistan propuestas de recorte de prestaciones, de modificación del sistema de pensiones público y de reparto por otros sistemas mixtos de capitalización obligatoria y de jubilación retrasada.

Al actual consumo energético sin precedentes poco le importa que algunas fuentes energéticas deterioren el planeta y pongan en peligro la vida del ser humano por defectos en el control y en las medidas de seguridad que producen efectos devastadores y daños colaterales sobre millones de personas. Tenemos, pues, un modelo de crecimiento incapaz de relegar el hambre y la pobreza, que no crea empleo ni consolida a las personas en sus derechos, que no garantiza la seguridad y la salud ni unas condiciones dignas de trabajo.

Como hace doscientos años, en España, soportamos un profundo proceso desamortizador que conduce a la privatización de todo lo público, ya sean éstos bienes o servicios. Un buen ejemplo de esto es el proceso de bancarización de las Cajas de Ahorro, hundidas por la gestión de políticos corruptos, ante el cual sólo cabe reafirmar la naturaleza jurídica de las mismas compatible con una gestión profesional. Sin embargo, se ensalza lo privado frente a lo público, al tiempo que se condicionan las consciencias para que asuman la guerra como método irrenunciable en la resolución de conflictos, en un mundo donde el intervencionismo militar, auspiciado por las grandes corporaciones y bajo el paraguas de la ONU, se disfraza de intervención humanitaria que deja en el camino millones de muertos.

Nosotros, los trabajadores carlistas, hagamos de este 1º de Mayo una jornada para dotar de dimensión social a una globalización, que compromete nuestra identidad, nuestros valores y nuestros compromisos históricos como trabajadores en esa lucha permanente contra los recortes sociales y por el trabajo con derechos; en esa lucha por el reparto equilibrado de los ajustes entre todos los elementos que intervienen en el proceso económico. Una lucha por una mayor equidad y por políticas de justicia social, que den la necesaria confianza para democratizar las instituciones. Una política que respete las libertades a todos los pueblos del mundo y para que cese, inmediatamente, la represión en aquellos países en los que se masacra a su población civil, y para que, muy especialmente, no silencie, sin rubor alguno, la implacable persecución a millones de trabajadores cristianos en gran parte del mundo. Una lucha global para alcanzar una paz mundial justa y solidaria.

¡Por la globalización de los derechos y de la Justicia Social!

¡Viva el 1 de Mayo!

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s